joi, 3 mai 2018

Sărbătoare energetică aniversară: Inginer GHEORGHE ŞCHIOPU´85

Articol scris de: Mihai Caba
Partea I


La 20 martie 2018, OMUL REŢELELOR ELECTRICE, inginerul Gheorghe Şchiopu a adăugat la tâmple, cu bucuria trăirii momentului aniversar, cel de al 85-lea ghiocel al vieţii, de-a lungul căreia strădaniile asidue depuse de Domnia Sa în folosul Luminii băcăoane (şi nu numai!) au dat an de an, timp de peste 4 decenii de muncă  neîntreruptă, rodnicie bogată şi strălucitoare nobilei şi luminoasei sale îndeletniciri electro-inginereşti, împlinită cu trudă de gând şi faptă, cu dăruire şi profesionalism probat.

Înscris cu majuscule în volumul II al monumentalei monografii în 4 volume „File din istoria energeticii româneşti”, editată în 2007, numele inginerului Gh. Şchiopu este acoperit cu aura respectului cuvenit distinselor personalităţi din sectorul  prioritar al energeticii  româneşti.
Fie şi pentru această distinctă poziţionare în rândul „străjerilor Soarelui Electric”, cum mai sunt  denumiţi cei ce au îmbrăţişat nobleţea profesiunii „Omului care aduce Lumină” semenilor săi, dar şi în spiritul înrădăcinat al tradiţiei româneşti de a-i cinsti pe „cei ce-şi lăstăresc sufletele întru binele şi fericirea altora”, manifestarea omagială „Inginer Gh. Şchiopu – 85”, a capătăt firesc şi binemeritat dimensiunile unei mari Sărbători a Luminii, la care s-au racordat “sincron”, cu simţire şi cinstire, actuali şi veterani energeticieni ai ţării.
Iniţiativa unei asemenea manifestări energetice aniversare au avut-o, fireşte, veteranii Luminii de la Bacău şi Iaşi; aceasta fiind susţinută în demers şi înfăptuire partenerială de către Transelectrica – Sucursala Bacău şi Societatea Absolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică Iaşi (SETIS), al cărei membru este şi sărbătoritul.
În condiţiile actuale ale „penuriei de fonduri” destinate unui asemenea scop nobil, dar şi în spiritul înrădăcinat al „breslei luminoase”, au răspuns sprijinitor apelului lansat (chiar dacă puţine!) câteva firme energetice de renume, ale căror sigle au strălucit pe Afişul manifestării: ELECTROALFA Botoşani, ELECTROMONTAJ  Bucureşti, ELCO Iaşi şi ELMOND Iaşi, care au dat iarăşi dovada generozităţii şi au acoperit prin „sponsorizare” puţin peste jumătatea bugetului estimat. Tot e ceva, mai ales pentru veteranii care ştiu că trebuie să-şi drămăluiască cumpătat de bine...pensioara!  
Iar ca sărbătoritul să fie omagiat întru toată cinstea lui aşa cum se cuvine şi vestitul brand ieşean şi românesc, COTNARI, foarte apreciat şi peste hotare, şi-a trimis ca „ofrandă” licoarea nemaipomenită a „Vinului de Aur”.

Toate „preparativele” manifestării fiind terminate şi Pliantul – Program al acesteia fiind definitivat în toate detaliile sale, marţi, 20 martie 2018, în ciuda unei vremi potrivnice de iarnă întârziată, toate drumurile energeticienilor aveau să conveargă la Bacău, la Sala de Onoare „Ing. Ioan Viziteu” a Sucursalei Transelectrica, gazda manifestării. Aici şi-au dat întâlnire actuali şi veterani „străjeri ai Soarelui Electric”, sosiţi de la Iaşi, Suceava, Piatra Neamţ, Botoşani, Vaslui, Vrancea, Cluj, Bucureşti şi cei mai mulţi din Bacău,  cu toţii animaţi de sentimentele profunde de stimă şi recunoştinţă pentru OMUL REŢELELOR ELECTRICE – Ing. Gh. Şchiopu, aflat la „borna de hotar 85”.

Primirea lor de către gazda „transelectrică” băcăuană a fost una cu adevărat călduroasă; o ceaşcă de cafea aburindă fiind tocmai binevenită. Dar parcă şi mai călduroasă avea să fie revederea după mai mulţi ani a unor „figuri luminoase” desprinse din amintirile încă vii şi neşterse ale „cronicii energetice”, scrisă cu litere de Lumină de-a lungul anilor propăşitori ai atributului de Civilizaţie şi Progres, care a fost, este şi va fi întotdeauna ENERGIA ELECTRICĂ! Îmbrăţişările, strângerile de mâini, glasurile tremurânde, chipurile surâzătoare  aveau să trădeze vizibil emoţia şi bucuria încercată de toţi şi de fiecare în parte. Până la urmă, aşa cum s-a dovedit la fiecare manifestare „breslaşă”, indiferent de scopul declarat al acesteia, câştigul cel mai însemnat al unei noi revederi avea să fie negreşit cel al „încărcării bateriilor sufleteşti”- adevărată „doză de optimism” a vieţii trăitoare.

Prezidiul manifestării
Dar, cum pe energeticieni unul dintre punctele care le caracterizează definitoriu întreaga activitate este şi punctualitatea (!), la orele 11:00, aşa cum a fost prevăzut în programul manifestării, prezidiul şi-a ocupat locurile de onoare, iar moderatorul desemnat, inginerul veteran Adrian Grigore, şi-a început cu aplombu-i cunoscut „prestaţia” sa salutară.

Prolog muzical: Cr. Hușanu
Manifestarea omagială a început apoteozant cu „prologul” muzical susţinut de talentatul violonist Cristian Huşanu, elev în clasa a 9-a al Colegiului de Arte „George Apostu” din Bacău, care a interpretat măiastru „Balada” lui Ciprian Porumbescu şi încă două piese remarcabile, una de Bach şi cealaltă de Vieuxtemps, răsplătite cu meritate aplauze, fiind cunoscută şi reputaţia „melomană” a sărbătoritului.

Bogdan Filip (stânga)
Cuvântul de „Bun venit!” a aparţinut, firesc, gazdelor şi a fost rostit cu mult entuziasm de ing. Bogdan Filip, Directorul Sucursalei Bacău a Transelectrica SA. Exprimându-şi bucuria găzduirii acestei prestigioase manifestări energetice în preambulul cuvântului său şi după adresarea cu căldură a urărilor aniversare cuvenite distinsului sărbătorit, ing. Bogdan Filip a făcut o „trecere în revistă”, pe ecranul mare al sălii, a principalelor preocupări de modernizare şi întărire continuă a siguranţei de funcţionare a liniilor şi staţiilor de înaltă tensiune aflate în gestiunea sucursalei Bacău; unitate care se află în preajma anversării celor 20 de ani de fiinţare. Succintele informaţii profesionale transmise au avut darul de a întări în rândurile numeroşilor participanţi şi mai mult ideea că „energia Moldovei se află pe mâini bune” . Mulţumim, d-le Director Filip! Aşa să fie, spre mândria noastră de energetician! 


Ovidiu Mustață (dreapta)
Mai departe, misiunea cuvântului omagial: „Ing. Gheorghe Şchiopu´85”, a revenit, pe bună dreptate, domnului dr. ing. Ovidiu Mustaţă, fost director ani îndelungaţi al IRE Suceava, urmaţi de cei în care s-a aflat, întru cinste, în conducerea RENEL, cel care îi cunoştea îndeaproape biografia şi rodnicia activităţii sărbătoritului. De altfel, la deosebitul prilej aniversar anterior: „Ing. Gh. Şchiopu ´80”,domnia sa a realizat atunci un amplu La cuvânt, dr.ing.Ov.Mustaţă  şi  documentat interviu cu cel sărbătorit, care a fost difuzat atunci tuturor participanţilor şi, ulterior, a şi fost publicat în reviste de specialitate.

Cu toate că misiunea încadrării în cele 15 minute acordate a fost una cât se poate de dificilă, până la urmă, cu o „depăşire” acceptabilă, d-nul dr.ing. Ov. Mustaţă a reuşit să sublinieze cu prestanţă personalitatea celui aniversat, apelând spre edificare la „un noian de amintiri comune” şi utilizând drept „mărturii vii” fotografii relevante ale „luptei pentru energie” din perioada grea a acesteia.            
Din cuvântul său cald au putut fi reţinute câteva „repere biografice” semnificative ale inginerului Gh. Şchiopu:  s-a născut la 20 martie 1933, în Broscăuţii Botoşanilor. După absolvirea studiilor gimnaziale şi medii, urmează cursurile Fac. de Electrotehnică de la Iaşi, secţia Electrificarea Ind. şi  Agr., pe care le absolvă cu diplomă de inginer în anul 1957. De aici încolo se dedică unei vieţi „pe drumul Luminii”, mai întâi, la IGR Reghin şi din 1960 la IRE Bacău, urcând pe treptele ierarhiei energetice: diriginte de şantier, ing. principal de exploatare a instalaţiilor (inclusiv la Bucureşti),  şef serviciu Investiţii, proiectant, şef Atelier de proiectare şi din 1992 până la pensionarea din 1996, şef serviciu Tehnic. În cei 40 de ani de muncă depuşi pe „altarul energiei” şi-a conturat cu pregnanţă propria-i personalitate de OM al REŢELELOR ELECTRICE, întregită cu peste 100 de lucrări şi articole publicate, cum şi cu editarea a 2 volume dedicate Luminii băcăoane. După „predarea ştafetei luminoase” a continuat să-şi valorifice solidele cunoştinţe de specialitate în cadrul Fac. de inginerie din Bacău, dar şi ca expert tehnic judiciar. Familist desăvârşit, cu 2 copii reuşiţi, pasionat bibliofil şi meloman, şi astăzi, aflat la „borna – 85” a vieţii, ing. Gh.Şchiopu, după cum se vede, este înconjurat cu stimă şi înalt respect de către energeticienii băcăoani şi ai întregii ţări.”  

A urmat alocuţiunea domnului prof.dr.ing. Dumitru Ivas rostită în numele actualei conduceri a Fac. de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată  de la Iaşi, continuatoare „pe suişul unui veac” a Fac. Electrotehnice, cea care avea să-l „inginerească” pe studentul Gh. Şchiopu, în rândurile Promoţiei 1957, dar şi în numele conducerii Societăţii Absolvenţilor acestei facultăţi centenare (SETIS); printre membrii activi ai acesteia aflându-se şi sărbătoritul.
Prof. dr. ing. D. Ivas înmânează
sărbătoritului Diploma de Excelență
( în ultimul plan)
Ca o expresie a consideraţiei pe care o au pentru d-nul ing. Gh. Şchiopu, pentru contribuţia de seamă a acestuia adusă în bogata activitate inginerească desfăşurată în folosul Luminii, cele două prestigioase instituţii ieşene universitare i-au acordat împreună o distinctă şi meritoasă „Diplomă de Excelenţă” semnată şi parafată de către domnul Prorector al Univ. Tehnice „Gh. Asachi”, prof.dr.ing. Marcel Istrate, de către domnul Decan al FIEEIA Iaşi, prof.dr.ing. Marinel Temnean şi de
domnul Director ex. al SETIS, prof.dr.ing. Alexandru Sălceanu.     
În nume personal, domnul profesor Ivas, pe lângă felicitările aniversare adresate cu multă căldură celui sărbătorit, a adăugat în „extenso” mai multe amintiri legate de acesta din perioada grea a anilor ´58 – 65, când în zona Moldovei se dădea o adevărată luptă aprigă pentru electrificarea industrială şi rurală, atât de necesară dezvoltării acestui ţinut mirific, dar şi destul de sărac şi întunecat. Apoi, vorbitorul a nuanţat legătura strânsă ce a existat, ce încă se menţie şi acum prin SETIS, între facultate şi ing. Gh. Şchiopu, cel care a fost întotdeauna receptiv la toate solicitările acesteia de modernizare a laboratoarelor. N-a fost deloc întâmplător faptul că la sărbătoarea Centenarului de la 1 noiembrie 2010, Facultatea de „Lumină” de la Iaşi avea să-l nominalizeze pe inginerul Gh. Şchiopu la capitolul „Personalităţi”, din cuprinsul vol. II al trilogiei monografice: „Centenarul învăţământului electrotehnic superior la Iaşi”, Ed. PIM, 2010, alăturându-l distinselor nume ale istoriei sale centenare.

Nu s-ar fi putut să lipsească de la această aleasă manifestare aniversară o firmă de renume a energeticii româneşti: ELECTROMONTAJ, cea care, înfiinţată în 1949, avea să ducă greul construcţiilor – montaj al primelor  linii şi staţii electrice de înaltă tensiune. ale României. În cei aproape 70 de ani de rodnicie a activităţii sale, firma ELECTROMONTAJ a reuşit să-şi schimbe numele în renume, atât în cadrul Sistemului Energetic Naţional, cât şi în planul energetic extern. Mesajul electromontajist a fost rostit la Bacău de nimeni altul decât de domnul ing. Petruţ Moisa, vicepreşedinte, băcăoan de origine şi bun prieten al sărbătoritului din timpurile strânsei colaborări fructuoase instituite în comun pentru dezvoltarea instalaţiilor energetice ale I.R.E. Bacău.
Sub semnul „85” al sărbătoririi aniversare i s-a dat citire şi i s-a înmânat d-lui ing. Gh. Şchiopu preţioasa „Diplomă de Onoare” Mesaj Electromontaj: ing. P.Moisa – Vicepreşed.  a Electromontajului Bucureşti.

În conformitate cu Programul manifestării, ar fi trebuit să urmeze mesajul firmei  ELECTROALFA din Botoşani, singura firmă producătoare de echipamente şi înstalaţii energetice din întreaga Moldovă, apărută pe piaţa internă, dar şi pe cea externă, de mai bine de un sfert de veac, timp în care faima şi prestigiul acesteia au tot continuat să crească. Adoptând, ca deviză a firmei, formula: „Electro Alfa – partener şi prieten”, aceasta s-a dovedit salutară în relaţiile cu clienţii, stimulându-i performanţa şi încrederea în propriile forţe. Ne pare rău că domnul ing. Gh.Ciubotaru, patronul Grupului de firme Electro Alfa şi Electro Land, nu a putut fi prezent la manifestarea energetică băcăoană, cu atât mai mult, cu cât, mereu generos, a acordat acesteia o însemnată sponsorizare.

Un cuvânt „de aur” pentru sărbătorit şi participanţii la această aniversare, rostit în numele inimosului colectiv de „trezorieri”, elaborator şi editor al preţiosului „Tezaur al Energeticii”, l-a avut, pe drept cuvânt, domnul ing. Cătălin Marinescu.
Mai întâi, acesta şi-a exprimat regretul recentei pierderi a iniţiatorului şi coordonatorului acestui grandios proiect, dr.ing. Zonel H. Vasiliu, plecat dintre noi neaşteptat şi prea grăbit la cele veşnice. Apoi, vorbitorul avea să asigure auditoriul că, întru neştearsa lui amintire, proiectul de suflet al defunctului va merge mai departe, fiind asigurat aproape în totalitate conţinutul celor 8 volume ale „Tezaurului”, dintre care primele 2 au fost deja tipărite, iar volumul 3 se află sub tipar şi vol. 4, în tehnoredactare.   
Ca dar pentru inginerul aniversat, Gh. Şchiopu, domnul ing. Cătălin Marinescu i-a înmânat acestuia unul dintre primele exemplare ale vol. 3, înainte de lansarea sa: Producerea „curată” a energiei electrice şi energiei termice în România. Nici că se putea un dar mai potrivit pentru un bibliofil pasionat!

(va urma)