luni, 12 martie 2018

Instituții bugetare prinse în neregulă de Curtea de Conturi


Camera de Conturi Bacău

Camera de Conturi din Bacău a verificat, anul trecut, 53 de instituții care funcționează cu bani publici, cele mai multe fiind ordonatori principali de credit (35) și ordonatori terțiari de credite (29). În Raportul public pe anul 2016 au fost semnalate peste 15 cazuri de încălcare a normelor în vigoare la folosirea fondurilor numai în acest județ.

ANAF Bacău
La structurile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost constatată, de exemplu, nesoluționarea situațiilor fiscale ale contribuabililor ca urmare a plăților fără obligații înregistrate în fișele pe plătitori și menținerea în mod nejustificat a unor sume în contul „Decontări din operațiuni în curs de clarificare”. Județul Bacău este nominalizat într-un lot de județe în care neregula a ajuns la 231,71 de milioane de lei, dar la menținerea în evidența analitică pe plătitor și în evidența contabilă sintetică și analitică a obligațiilor fiscale ale contribuabililor radiați suma ajuns la 428,31 de milioane de lei. La fel, Bacăul apare în loturile de județe în care s-au constatat neinvestigarea de către organele fiscale a neconcordanțelor din declarațiile fiscale ale contribuabililor care prezintă indicii privind nedeclararea tuturor impozitelor și taxelor cuvenite bugetului de stat (240,02 milioane lei) și neconcordanțe de 154,07 milioane lei între declarațiile fiscale și declarațiile informative depuse de contribuabili privind obligațiile la Bugetul general consolidat.

Nereguli în instituțiile agricole

Direcția Agricolă a județului Bacău este nominalizată alături de instituțiile de acest fel în care nu s-a efectuat reevaluarea tuturor activelor, iar în unele cazuri, deși această operațiune s-a realizat, rezultatele nu au fost înregistrate în evidența contabilă. Dar s-a constatat și achiziționarea, de către producătorii agricoli de berbeci de reproducție din rase specializate și nerespectarea de către beneficiari a obligativității de a păstra animalele achiziționate pe o perioadă de minim trei ani începând cu data de la care sprijinul financiar a fost acordat.
APIA Bacău
Tot la această instituție nu a fost instituit cadrul organizatoric și funcțional necesar exercitării activității de audit public intern.
În schimb, Centrul județean Bacău al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură apare în lotul centrelor de profil în care s-au prezentat documente justificative care nu întrunesc condițiile de legalitate și regularitate (facturi fiscale) de către
fermieri în sectorul vegetal sau declararea unui efectiv de animale superior celui real deținut de către fermierii din sectorul
zootehnic, dar și acordarea ajutoarelor de stat în condițiile în care unitatea administrativ-teritorială nu a fost declarată ca fiind zonă calamitată. Tot aici s-a constatat înscrierea în cererile de plată a unor procente de calamitate mai mari decât cele înscrise în procesele verbale de constatare și evaluare a pagubelor sau în baza unor documente justificative care nu prezentau concordanță între datele privind blocurile fizice/parcelele de teren afectate cu cele din cererile de solicitare ale fermierilor.

Unități sanitare în nereguli fiscale

În unele unități sanitare băcăuane ale ministerului de resort a fost constatată plata nelegală a unor cheltuieli reprezentând ore suplimentare, salarii de merit, cumul de funcții, sporuri, compensări în bani ale zilelor de concediu de odihnă neefectuat și suplimentar, ale titlului științific de doctor, gradațiilor cu ocazia angajării etc. sau a indemnizațiilor aferente concediului de odihnă acordat unor persoane angajate cu normă parțială. Neregula a ajuns, în total în județele controlate, la 3.750 mii lei.

Și unitățile Ministerului Economiei au călcat pe bec

În unitățile Ministerului Economiei misiunea de audit financiar s-a efectuat asupra contului de execuție a bugetului de stat pe anul 2016, încheiat de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, ordonator principal de credite. De asemenea, a fost auditat și contul de execuție bugetară al Oficiului de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Economiei. Una dintre misiunile de audit de conformitate (control) a avut tema „Controlul modului de administrare a patrimoniului pentru rețeaua națională de transport a energiei electrice la Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport-SMART”, fiind controlată și sucursala din Bacău. La societatea SMART a Transelectrica au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 28 mii lei, reprezentând contravaloare energie electrică consumată de pensionari ai sistemului energetic, care nu îndeplineau condițiile legale de a beneficia de acest drept, cum a fost chiar la sucursala din Bacău. Pentru înlăturarea abaterilor de la legalitate și regularitate, constatate la nivelul Sucursalelor de mentenanță SMART,
Camerele de Conturi Argeș, Bacău, București, Cluj, Dolj și Sibiu au emis decizii prin care au fost dispuse măsuri pe care
conducerile sucursalelor SMART trebuie să le ducă la îndeplinire pentru stabilirea întinderii prejudiciului și pentru
recuperarea acestuia, precum și pentru intrarea în legalitate.

Asigurări incorecte la Casa de Sănătate

La Casa de Asigurări de Sănătate, Curtea de Conturi a efectuat o
acțiune de verificare a modului de fundamentare și utilizare a fondurilor pentru servicii medicale acordate de medicii de familie, decontate în perioada 2014-2016, care s-a desfășurat la CNAS și la 19 case de asigurări de sănătate județene, între care și din Bacău. S-a constatat validarea și decontarea unor prescripții medicale cu o compensare de 90% din prețul de referință al medicamentelor, pentru asigurați pensionari cu pensii de până la 700 de lei, dar care realizează venituri din salarii sau alte venituri din activități independente, chirii, dividende, dobânzi, în sumă totală în mai multe județe de 1.395 mii lei. La fel și validarea și decontarea unor prescripții și servicii medicale prestate de medicii de familie pentru perioada în care persoanele beneficiare erau spitalizate în regim de spitalizare continuă, în sumă de 1.090 mii lei.